Happy Scribe Logo

Transcript

Proofread by 0 readers
[00:00:00]

Mezelf histogram, zou je zeggen, maar je denkt vaak waar ben ik mee? Wat is die? Welke crank krankzinnige gek? Heeft dit systeem gemaakt? Het Fossum dat je mij horen?

[00:00:14]

Op de fiets ging die naar de koning toe. Onze premier. Om te zeggen van we stoppen ermee. Ja, dat zat er al een beetje aan te komen. Natuurlijk had een hoge graad van onvermijdelijkheid langzaam bereikt. Ik geloof dat Rutte zelf niet erg enthousiast was om af te treden. Je zou ook kunnen. Zij haalden ze niet even moeten wachten op het Kamerdebat wat volgende week moet worden gehouden. Maar kennelijk hadden ondertussen alle partijen zo'n consensus bereikt dat het maar klaar moest zijn.

[00:00:46]

En eigenlijk een voor de hand liggende de ontwikkeling naar mijn gevoel. Er moest ook iets gebeuren, zoveel was duidelijk. Tegelijkertijd zaten natuurlijk de lui in het kabinet die mede verantwoordelijk waren, zijn deels de lijsttrekkers bij de komende verkiezingen. Denk aan Wopke natuurlijk ons Bob Karjakin, noem hem altijd maar ons, Wopke en vanzelfsprekend Mark Rutte zelf, die natuurlijk ook in de peilingen er ontzettend goed voorstaat. Dus dat is nou niet iemand die zegt van het boek, maar is helemaal afgelopen zijn.

[00:01:18]

En wat natuurlijk een enorme stimulans is geweest in de negatieve zin, zou je kunnen zeggen, is dat Lodewijk Asscher in feite zijn hele politieke carrière aan de zaak geofferd heeft. Want die heeft besloten dat ie niet langer de lijsttrekker van de PvdA zou zijn bij de komende verkiezingen en bovendien ook besloten om zijn Kamerlidmaatschap te beëindigen. Ja, dat was eigenlijk een voor model en een hele bittere les, getrokken uit datgene wat hem overkomen is als minister van Sociale Zaken.

[00:01:49]

Ja, maar u wilt terecht.

[00:01:51]

Heel terecht dat dat moet. Dat moet gezegd worden had ie wat mij betreft moeten verdwijnen. Hij had zijn excuses gemaakt, wel van alles en nog wat. Maar je moet zeggen ik denk toch dat dit een verstandige keuze geweest is zonder meer. Maar ondertussen natuurlijk die lui die in een kabinet zitten, die willen dat eigenlijk zelf helemaal niet zo vlug een einde aan hun politieke carrière maken, met uitzondering van Wiebes. Want Wiebes is het enige lid van het kabinet, wie ook uit het kabinet verdwijnt.

[00:02:22]

Maar die komt zo weer terug hoor. Dat zou best kunnen. Dus als je nou even over nadenkt wat de betrokkenen er ongetwijfeld ook gedaan hebben, dan zullen ja, er moest iets gedaan worden. Het is een fantastische oplossing. Wat je zegt Wanja Gebaar. Het hele kabinet biedt zijn ontslag aan aan de koning. Ouders zijn blij. Daarbij zeggend dat op het punt van de pandemie dat het kabinet gewoon missionair zou blijven, dus gewoon doorgaat met zijn besluiten.

[00:02:51]

Zoveel andere dingen heeft het kabinet ook waarschijnlijk niet te doen tot de verkiezingen van maart. Dus je brengt schijnbaar een offer wat in feite geen offer is. Symbolisch dus. Het is een klassiek voorbeeld van Nederlandse symboolpolitiek, zou ik zeggen. Wat is dan de waarde ervan? Nou, die is naar mijn idee is die betrekkelijk? Ik hoop alleen dat bij het Kamerdebat wat dus nog volgen moet, terwijl de regering al demissionair is geworden, dat wat duidelijker wordt gemaakt hoe dit eigenlijk?

[00:03:22]

Wat betreft de grotere structuren in elkaar zit. En daar moeten we het even over hebben. Want de hoofdschuldige van dit hele immense drama? Die komt helemaal niet in het stuk voor. Die bevindt zich in de coulissen en die speelt daar het heilige boontje. En dat is de Tweede Kamer van onze Staten-Generaal. Alle 150 leden, dus alle 150 leden zijn mede verantwoordelijk. Ik weet niet hoe indertijd gestemd is over de wetgeving, want deze drama's zijn mogelijk gemaakt door wetgeving die zo strak was dat er geen beroepsmogelijkheid was.

[00:03:56]

Is die arme mensen die die veertigduizend euro moesten terugbetalen, terwijl ze dat in vijf jaar nog niet verdienen bij wijze van spreken? Die konden niet in beroep gaan tegen die wetgeving. Is Tony in de maak? Was wel degelijk gewaarschuwd door de gremia die daarvoor moeten waarschuwen, maar daar heeft de overheid zich niets van aangetrokken. Dit is ook ook een patroon wat regelmatig voorkomt. Waarschuwingen van hetzij de Algemene Rekenkamer of de Raad van State, de Hoge Colleges van Staan.

[00:04:27]

Die zijn er wel heel regelmatig, zeggen die lui. Nou, dat is niet verstandig. Dat zou wel eens helemaal uit de hand kunnen lopen. En op tal van terreinen en met grote regelmaat trekt de regering zich daar niets van aan. Met als gevolg dat er enorme ongelukken gebeuren. En dan begrijp je is er niemand thuis, want de regering is wel gewaarschuwd, maar heeft gewoon de andere kant op gekeken. En hier is eigenlijk in. In diepere zin een heel groot probleem aan de orde.

[00:04:57]

En dat is is het niet zo dat de Nederlandse overheid de Nederlandse regering in de afgelopen 10 15 jaar eindelijk zegt veel te weinig heeft aangetrokken met. Het sociaal contract, wat zij ook grondwettelijk met de Nederlandse burgers hebben en wat houdt dat in? Het sociaal contract houdt in dat de regering er is voor de burgers en om voor de burgers iets nuttigs te doen en niet omgekeerd. Waar staat dat? Dat staat in de grondwet ergens h staat in de grondwet is is vrij goed aangeduid waar de regering mede verantwoordelijk voor is.

[00:05:35]

En dat heeft de regering dus allemaal helemaal niet gedaan. Integendeel, je ziet in de hele affaire dat de regering eigenlijk vooral gestuurd wordt om achterdocht ten aanzien van de burgers. Zo zal iedereen het land moeten de burgers verzelfstandigd worden. Dat is de fameuze zelfredzaamheid wanneer achterbakse kletspraat blijkt dat te zijn achteraf gezien. En die zelfredzaamheid, die wordt vervolgens Niculae minitieus gecontroleerd door de overheid. En oei, als je o wee als je over een streepje gaat, want je bent meteen de lul.

[00:06:08]

Je moet meteen betaald worden met bevelen gestuurd en ga zo maar door. Dat is een hele bezwaarlijk een zaak, want dat betekent in feite dat de hele uitgangspunten de ideologie van onze overheid en van onze volksvertegenwoordiging is, maar gestuurd worden door wantrouwen. En hoe komt dat allemaal? Omdat we indertijd die fameuze affaires hadden met de Bulgarenfraude, met het frauderen met sociale uitkeringen. Diepe, diepe verontwaardiging trok door het land. Enorme opwinding. Dit kon niet. Dit moest absoluut belastinggeld, onze centen, want dat is altijd een belangrijk puntje.

[00:06:48]

Het is van onze centen. Er zou keihard worden opgetreden. Errera rate. Er is keihard opgetreden, maar veel te keihard. Dus in die zin, ze is ook de Nederlandse samenleving in haar toestand van opwinding over relatief kleine bedragen van de Bulgarenfraude. Medeschuldig aan dit immense drama, waarbij in feite alle regels van het fatsoen en Oomes ook de regels van de rechtsstaat uit het oog zijn verloren. Ja, dus het is niet simpel je kunnen zeggen het is allemaal de schuld van wie het jammer schrijvers van van Van Aartsen.

[00:07:23]

Nee, het is de schuld in feite van het hele. De hele algemene opinie op dat moment in het land die gereflecteerd werd door de Tweede Kamer. Maar het is nu wel zaak dat de Tweede Kamer vol met heilige boontjes nu niet wegkomt met van ja sorry. Maar ja, dat lag allemaal aan de regering. Nee, zij hebben die wetgeving. Die hebben zij gesteund. Trouwens, dat geldt ook voor de Eerste Kamer natuurlijk. Maar de Tweede Kamer kan niet opstappen.

[00:07:52]

Nee, die kan niet opstappen. Maar die kan wel de hand in eigen boezem steken en eens uitzoeken wie. Hoe is dat precies gelopen? Indertijd zijn er toen bezwaren gemaakt. Wie heeft die bezwaren gemaakt? Waarom zijn er helemaal geen bezwaren gemaakt? Waarom heeft men toch besloten om die wetgeving om die aan te nemen? Dat is het kan allemaal heel goed uitgezocht worden en er kan achteraf historisch goed vast worden gesteld wat er precies is fout gegaan. Maar er is veel meer fout gegaan dan dat alleen Lodewijk Asscher of of Wiebes dingen de andere kant op hebben gekeken bij deze dramatische affaire.

[00:08:26]

Dus ik vind wel dat nu in feite een hij. In feite was er natuurlijk een soort parlementair onderzoek naar deze kwestie. Het rapport van dat parlementair onderzoek heeft tot deze drama's geleid. Maar omdat de Kamer zelf dat heeft onderzocht, blijft de Kamer zelf eigenlijk een beetje buiten schot. En dat is onterecht. Ook de Kamer dient hier verantwoording over af te leggen. Dan zouden ze een lid van die Tweede Kamer misschien het initiatief moeten nemen. Hoe gaat dat idee?

[00:08:56]

Maar daar moeten ze eens goed over nadenken. Misschien kan de Kamervoorzitter een hele nuttige en intelligente vrouw het initiatief nemen, maar het is wel zaak dat dat gebeurt. Ik heb dat natuurlijk niet allemaal zelf verzonnen, maar daar stond een prachtig stuk van Herman Tjeenk Willink in de NRC. En die zegt ook de Kamer juist dient zich aangesproken te voelen in het rapport. Ongekend onrecht worden ook de rechters genoemd. Ja, die rechters, die schijnen ook spijt te hebben.

[00:09:21]

Sterker nog, de Raad van State heeft gezegd ja, wij gaan al die zaken nog eens tegen het licht houden, dus die hebben wel besloten om een soort verantwoording te gaan afleggen om te kijken. Hoe komt het eigenlijk dat ook de bestuursrechter op dit punt gewoon gedaan heeft wat er schijnbaar moest worden gedaan? Ja, dan zit er natuurlijk toch wel een lastige kwestie in, want je wil ook weer niet doorschieten naar de andere kant. Je weet wat je wil ook niet zeggen, maar jongens, fraudeerde maar lekker op los.

[00:09:48]

Ja precies. Nee, je moet zorgen voor nieuwe wetgeving, maar in ieder geval wetgeving met een grotere mate van flexibiliteit en met een grotere mate van. Laten we zeggen ruimte voor individuele ambtenaren die die zaken moeten beoordelen om te zeggen nou. Dit is natuurlijk wel van de gekke wat we nu aan het doen zijn. Wie kan die kans? Dat moet mogelijk zijn. En Rutte komt. Hij heeft gezegd hem met een. Nieuw stelsel Hoe zorg je er nou voor dat je dat stelsel niet weer zo ingewikkeld maakt dat er voor ieder uitzondering een apart regeltje is?

[00:10:17]

Niet aan mij natuurlijk. Ik ben bepaald niet iemand die een wet zou kunnen schrijven, maar wel een spijbelde knappe juristen voor nodig. Dus het is zaak dat we de wetgeving die door deze ontsporingen heeft geleid dat die inderdaad verdwijnt? Dat de nieuwe wetgeving wordt gemaakt in die nieuwe wetgeving dien je in ieder geval meer ruimte te geven voor individuele uitvoerende ambtenaren. Wat bij die lui bij die verhoren werd ook nog door sommigen zeggen ja, we vonden het niet leuk en heel vervelend.

[00:10:43]

En daar namen we contact op met het ministerie. En als het ministerie hier nog geen sprake van? Dan wordt gewoon keihard gehandhaafd. Keihard gehandhaafd. Van Ivo. Dat wordt keihard. Valt hier weer even de meest ongelukkige woorden die je in een moderne democratie kunt gebruiken. Hebben moeten helemaal niet voortdurend keihard dingen doen. Nee, maar je wil natuurlijk wel als ministerie kaders hebben waarbij je iets kunt toetsen. Maar dat kan heel goed gedaan worden zonder dat je dus deze wetgeving waar het al over had.

[00:11:14]

Daar is indertijd al door mensen die daartoe overgaan gezet. Nou, dat is niet verstandig, want er zit geen. Er zit geen flexibiliteit in. Nee, maar stel dat wij naar andere italiani ambtenaar met die met die vrouw die door haar Boum moeder boodschap had laten doen. Als die ambtenaar daar ruimte had gehad om maar gewoon te waarschuwen en zijn rion, dan moet je niet doen. Want dit is in strijd met de regels. Ja, maar je had die niet, maar wet is wet.

[00:11:41]

Dus hij moest die heeft die mevrouw, die heeft hier maar zo niets tenslotte voor het gerecht gesleept. Maar zo'n wet zorgt er natuurlijk wel voor dat. Stel dat wij twee ambtenaren zijn, dan pas wij de regels op dezelfde manier toe. Stel dat je dat minder zou hebben, dan zou jij een andere keuze kunnen maken dan ik. Dat zou mogelijk zijn. Maar die mogelijkheid moet je laten bestaan naar mijn idee. Maar dan krijg je misschien wel een voorkeursbehandeling.

[00:12:02]

Dat zou kunnen eventueel. Maar in principe moet er in die wet meer ruimte zitten dan er nu in die wet heeft gezeten. Sowieso zouden IS goed moeten kijken naar nieuwe wetgeving. Denk aan de Participatiewet, niet waar indertijd met gejuich ontvangen en tegenwoordig door velen beschouwd als een gigantische mislukking. Denk aan die aan waardeloze, levensgevaarlijke retoriek over de zelfredzaamheid. Het. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft een prachtig rapport gepubliceerd waarin eisen hard wordt aangetoond dat een groot deel van de bevolking helemaal niet in staat is tot zelfredzaamheid en dat de overheid dat ook niet moet verwachten en ook zich niet moet gedragen naar die verwachting die onjuist is.

[00:12:46]

Zeker een derde van de bevolking is niet zelfredzaam. Heel veel oudere mensen hebben niets met computers, maar de overheid verschuilt zich tegenwoordig achter dikke lagen van complexe web pages waar je absoluut niet uitkomt. Ik kan mezelf toch niet storm, zou je zeggen, maar je denkt vaak. Waar ben ik mee? Wat is die? Welke crank krankzinnige rijk heeft dit systeem gemaakt? Denk aan de aan de digi d. Ik heb ook geen digi idee hoor. Ja, ik koop probeert het aan te vragen, maar het is niet gelukt.

[00:13:17]

Ik vind het wel handig. Nu wel. Ik weet nu wel waarom het mislukt is, maar niemand heeft me daarvoor gewaarschuwd. Nergens stond dat ze was. Ik ben een oudere persoon, dus ik heb al een social service nummer Schyns. Weet ik veel sinds sint juttemis, in feite sinds de Batavier het land binnen zijn gekomen indertijd. Maar een nieuwe social service nummers hebben een nulde voor voor het cijfer. Maar dat staat nergens. Ik vulde gewoon in het nummer wat ik altijd gebruikt heb en wat overal stond.

[00:13:49]

Ja, en dan uitsnijden is helemaal fout wat u gedaan heeft, maar dat wist ik niet. Ik had een nulde voor moeten zetten, maar dat staat nergens en staat nergens. P.S. Oudere personen worden verzocht een nul voor het schrijven te zetten. Nee Cumulus, tenslotte ben ik geïrriteerd raken. Fuck off met je klote nummer. Ik heb geen digit nummer en ik wil het ook helemaal niet hebben ook.

[00:14:12]

Maar dit is dan een een incidentje. Want jij weet dat niemand die na dat incident dat is in feite karakteristiek voor dat spreekt voor die hele ingewikkeldheid. Heb je nooit nooit met en met dit soort van zaken te maken gehad? Dat jij denkt dat die stemmen allemaal voor onzin. Je hoort het wel vaker een harmonic, een afspraak met de gemeente maken en een blijk blijkens pas over drie weken een afspraak te kunnen maken. Werkt heel goed online. Het gaat heel snel.

[00:14:35]

Het is bovendien is het heel milieuvriendelijk, want je hoeft niet met papier, dus. Dit is goed voor, behalve als je het niet begrijpt. De weg is niet handig met computers binnen bij de klas, maar dat is te duur. Dat is dus en hoe communiceren het? Maar het systeem zelf werkt wel goed. Nou, tot op zekere hoogte. Ik heb bijvoorbeeld een betaal app van een brand bank. Ik zou er geen namen noemen. En ja, da's allemaal heel lullig als die betaal en goed werkt.

[00:14:56]

Maar ik heb al tweemaal storing met de betaal erbij gehad en daar staat je geld bij de bank. Je kunt er niet bij. Kunt ge een afschrijving maken, dan kunt u bellen. Dan ik u, zegt hij. Ja, je kunt ze bellen he? Dat dat ook zo fijn bellen. In Nederland. Er zijn nog 27 wachtenden voor u. U bent de 49ste in de wachtrij en vervolgens wordt er afschuwelijke muziek gedraaid. Werk dat je denkt.

[00:15:23]

Ik moet meteen neerleggen om niet krankzinnig te worden. En dan? U bent de eenenvijftig. Dat is een heel ander boek over deze problematiek in dat heet ook Er zijn al 17 miljoen wachtenden voor u. Nou hebben we al die fantastische dingen. We zijn er schatrijk geworden en we staan overal in de rij. En als we niet in de telefonische wachtrij staan, staan we elders in de wachtrij.

[00:15:48]

Ja, maar ik vind het wel leuk als ik bijvoorbeeld kijk. Ik moet ook wel eens iets uitzoeken hoe het dan werkt. Maar als het mij dan gelukt is om op eigen kracht of met een beetje hulp, ben ik wel heel blij dat het me gelukt is. En dan zie ik ook wel de voordelen van een dergelijk systeem. Als je het gelukt is. Jij bent handig met die spulletjes en je bent jong en je hebt geen maken. Is versnel realityster gék die dertig kinderen en kleinkinderen die misschien ook kunnen helpen.

[00:16:08]

Ik kan het niet altijd lastig vallen met deze poppenkast. Ja, ik heb nog eens een nieuwe versie van Word gekocht. Nou, dat was me zonder assistentie van mijn zoon. Was men dat niet leuk? Kan het je wel zeggen? Nee dat. Dan moet je echt de 26 hoepels springen en 38 pas worden.

[00:16:24]

Je weet niet welke werkt. Ik zou het geen tweede keer kunnen, dus ik hoop dat deze versie. Dat is ook zowat. We hebben dit al eerder besproken nietwaar? Hou op dat geldt voor dat hele klote computerwereld met dat ge update. Jonge jonge jonge. Het lijkt wel of ze gek zijn geworden. Er zijn dingen bij. Hoe heet het pdf dat ding van van Adobe? Ik weet niet hoeveel godvergeten updates ik daar al niet van gekregen hebben. Die developers zeggen dat één keer per twee jaar gebeurt dat het ook grondig gebeurt.

[00:16:56]

Hij waarschuwde er even voor ja, maar die developers die zeggen dan ja dan dat we proberen lekken te dichten. Stel dat het dan mis gaat en zegt Van Rossem, waarom hebben? Ik zou zeggen tegen de diverse personen dat die lekker daar niet in zitten. Je zou toch ook gek opkijken als je zo'n oud trustees? We zitten nu in een Audi en als daar regelmatig lekken in zaten Henrard Audi dus. Elke elke maand zou de garage en Nyctimene, Twilight en Jesse.

[00:17:21]

Maar er zijn weer lekken ontdekt in de Audi motor. De olie spuit eruit als u harder naar 100 rijdt. Nou nou zou je dat ding snel verkopen aan een andere auto aanschaffen. Maar ja, het is krakkemikkige troep die we geleverd krijgen. Dat is het.

[00:17:36]

Wat vind je dan wel aan dat digitale aspect? Wel goed. Wat wel? Wat wel fijn is? Je kunt wel heel goed indelen. Ik ben dol op e-mail. Ik ben ook te vroeg om omdat je daar zelf toe te beperken. Je kunt daar alles mee doen. Ik heb ook nooit het nut gezien van al die sociale media met het duimpje omhoog en een duimpje naar beneden en een drol. En weet ik wat voor flauwe kinderen kinderachtig geven dat met zich meebrengt.

[00:18:01]

En ja, wat het mooiste is natuurlijk dat ik kan boeken. Bestellen kan ik digitaal opbergen en zal ik maar zeggen. Die kan ik digitaal lezen daarvan. Daar kan ik alles mee. Kan aan de letters groter en kleiner maken. Ik zal ook niet zeggen niet waar en welke diensten ik daar natuurlijk voor gebruik komen. Valt me vaak op dat. Dat laten we zeggen dat commerciele puur commerciële e-mail of de coup puur commerciele programma's waar goed geld aan wordt verdiend.

[00:18:27]

Dat je ook die blijken prima te werken. Ik heb het gelokaliseerde verteld. Ik heb bij Amazon al. Ik geloof nu 19 jaar hetzelfde paswoord. Ha, ben ik lastig gevallen in die 19 jaar door Amazon? Ja, u moet een nieuw password installeren. Kijk hoe ze door een auto met daarin een brave hond worden we nu bijna aangereden? Maar goed. Nee, bij Amazon hoef ik helemaal geen nieuw paswoord. Ik heb heel simpel password bij Amazon h nooit gezeurd over Ternana.

[00:19:03]

Moet je bij een bank doen, dan moet je wat dure nieuwe password zo Zinnemann. Ik heb een heel boekje met password en daarvan zegt de Rijksoverheid trouwens ook. Die geven we dan voorlichting op het gebied van hoe je met wachtwoorden om moet gaan. Schrijf het niet in een boekje, want dit boekje kan meegenomen worden. Stemvork morgen doodvallen. Daar word ik dagelijks struikel. Val ongelukkig en dood. Mijn vrouw kan er niet bij vanwege die drieëntachtig password. Dan moet je een digitale kluis zetten en dat moet je maar die digitale kluis.

[00:19:30]

Die kan dan binnen jou geopend worden. Ik vertrek. Nee, dat is gekampt. Ik zeg het maar even voor misdadigers. Het staat allemaal in een boekje wat boven op zolder op mijn bureau ligt.

[00:19:40]

Nou, bij deze. Bij deze. Dat sociale karakter uit die grondwet hem. Dat kun je ook op verschillende manieren interpreteren, want dat is naar mijn idee in de afgelopen vijftien jaar verkeerd geïnterpreteerd. Dat wil zeggen, het lijkt mij ook een soort soort keerpunt bereikt te zijn. We hebben het volgens mij al eerder over gehad. De VVD bijvoorbeeld heeft plotseling in zijn programma opgenomen dat er voor de overheid een heel belangrijke taak in onze samenleving is weggelegd, omdat ze weten dat het.

[00:20:09]

Coert omdat hij scoorde, waarom scoort het nu? Dat is vanwege coven en mensen plotseling ontdekt hebben dat het wel handig is dat je min of meer efficiënte overheid hebt die daarvoor kan zorgen. En we hebben ook ontdekt dat Nederland niet waar dat zo geweldig bezuinigd is dat in aanzienlijke delen van de medische sector onmiddellijk enorme tekorten ontstaan. En problemen. Organisatorische problemen. Goed dat het gebeurt. We zijn nu gewaarschuwd. En laten we hopen dat een volgend kabinet wat dit demissionaire kabinet gaat opvolgen natuurlijk dat dat voor dit soort dingen gaat zorgen.

[00:20:44]

Dus ik heb wel het gevoel dat men zich toch nu meer realiseert dan tien of twaalf jaar geleden. Dat dat hele gepraat over een kleine, slagvaardige overheid, dat dat grotendeels lulkoek is en de mensen die het goed hebben in Nederland en mensen die relatief hoge inkomens hebben die relatief hoog opgeleid zijn, hier relatief fijn wonen. Die hebben van al die dingen geen last, maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om de onderste 30 procent van de bevolking die de last heeft te dragen van al deze fijne maatregelen, van een mislukte Participatiewet, van van het Ili, uit die toeslagen affaire, enzovoort.

[00:21:21]

Daar gaat het om. En daar heeft de overheid in de afgelopen jaren tekortgeschoten en dat Lodewijk Asscher is afgetreden. Dat is vanwege de toeslagen affaire natuurlijk, maar misschien ook wel omdat ergens in zijn geweten knaagt wat het kabinet Rutte 2, waar de PvdA natuurlijk inzat, samen met de VVD aangericht heeft. Wat in allerlei opzichten een asociaal kabinet is geweest, wat bezuinigd heeft zonder dringende noodzaak. En wat een hoop kapot gemaakt heeft. Noem eens één voorbeeld de sociale werkplaatsen bijvoorbeeld.

[00:21:56]

Ha, dat is, dan zou werkgelegenheid worden gecreëerd in een normale economie en dat is grotendeels niet gebeurd. Denk aan aan de decentralisatie van de BMO en DE en de reeksen van sociale ongelukken die daardoor gebeurd zijn. Denk aan de premature sluiting, veel te snelle sluiting van verzorgingstehuizen. Want wat ook gedeeltelijk weer begrijpelijk teruggedraaid moet worden. Nee, dan zijn reeksen van dingen die nooit hadden moeten gebeuren, maar in het kader van bezuinigingen. Omdat je natuurlijk niet geld kunt blijven uitgeven.

[00:22:29]

Ja, daar kun je juist wel wat wij kunnen is geld blijven uitgeven. Dat is wat de Europese Centrale Bank doet. Dat is wat de Fed in Amerika zie zeer korte effecten van zijn daarvoor. Dus de mensen die dit niet geloven en die natuurlijk allemaal opgegroeid zijn met dat bekende fabeltje dat ook de staatsschuld op de staatsschuld. Dat is nog iets voor te zeggen. In tijden dat we hoge rentes moesten betalen worden staatsschulden. Maar we betalen helemaal geen rente voor de staatsschuld.

[00:22:55]

Integendeel. Geloof dat je betalen moet als je bereid bent om geld uit te lenen aan de Nederlandse overheid. In het geval is dat al lang zo in Duitsland. Als je de Duitse overheid geld leent, dan dan moet je betalen voor het feit dat je ze geld leent en het moment dat je moet gaan betalen voor geld op je spaarrekening. Dat zal er wel aankomen door de lage rente. Dat zou best kunnen. Nou ja, da's nu geloof ik een onderste limiet gemaakt.

[00:23:17]

Ja ja, €250.000 bedrag hoeft dat dan niet? Maar als het een miljoen of meer is, ja, dan denk ik dat het ook het aantal mensen met een miljoen op de spaarrekening weer vrij beperkt is in Nederland. Dat mag hoe dan zou je het negatief zou negatieve rente moeten betalen.

[00:23:32]

Maar dat het dus op een EXZ moment ook moet gekeken worden. Waar kunnen we in? In. In de kosten snijden daarvan, zegt hij. Dat is onzin, want dat hoeft helemaal. Er zijn natuurlijk dingen waar geld verspild wordt, dus daar ben ik een warm voorstander van. Je moet steeds moet je goed kijken wat je, wat je waar je geld aan uitgeeft, maar waar dat geld is. Te gemakkelijk? Bezuinig met dat bekende sprookje van de zelfredzaamheid.

[00:23:55]

Dan moet je weten dat er zijn praktisch geen landen waar zoveel. Uh, hoe heet dat ook alweer? Mantelzorgers zijn mensen die vrijwillig zorgen voor anderen als jerseys Nederland. En wat zegt de overheid? Ja, we gaan, maar het kan allemaal veel goedkoper en efficiënter met meer zelfredzaamheid. Dat betekent lijkt dat je de mantelzorgers in Nederland toch al zwaar belast en op grote schaal aanwezig, eigenlijk nog een extra taak toebedeeld. Dat is onverantwoord beleid. Dat is het ook gebleken.

[00:24:25]

Nogmaals, het Sociaal Cultureel Planbureau heeft onomstotelijk vastgesteld dat grote delen van de Nederlanders niet zelfredzaam zijn. Dat is helemaal niet erg, maar daar doet de overheid dus iets aan doen. Het is die verkaveling van de verzorgingsstaat. Dat is een schandelijke zaak en dat is allemaal gebeurd in. Nou ja, toch in kabinetten die gedomineerd zijn door de VVD, maar naar andere partijen hebben daar hun medewerking aan gegeven en ben ik weer terug bij Lodewijk I Lodewijk. Misschien denkt ie toch het is niet best geweest wat wij in het kabinet Rutte 2 voor de gedaan hebben.

[00:25:01]

Ja, maar dat zal achter de schermen hebben meegespeeld dat hij een schietschijf zou worden als de verkiezingen eraan zouden komen. Ja, het was wel duidelijk dat er natuurlijk. Die zei dat dat volkomen juist was en bovendien bleek dat ten aanzien van het congres wat dit weekend dacht ik gehouden moest worden, dat op z'n minst een vrij ruime minderheid was die hem niet langer wilde als als de leider van de partij. En ik denk dat hij heeft zien aankomen. Het kabinet gaat opstappen en als dat was gebeurd, dan was het natuurlijk ook richting hem.

[00:25:29]

Niet eerlijk gezegd. Ik denk eerder dat hij ons tote extra heeft gegeven om het kabinet te doen opstappen. Dat zou natuurlijk gek zijn dat als één van de belangrijke participanten in feite zijn hele politieke carrière offert, want dat heeft hij gedaan. En dat dan andere participanten minstens even schuldig. Precies daardoor zou het exact. Maar hij heeft natuurlijk gedacht laat ik het nu maar doen, want als ik het daarna doe, dan kom toch automatisch wel de kritiek mijn kant op.

[00:25:54]

Want dan gaan ze natuurlijk ook naar mij zou kunnen. Maar ik denk niet. Ik denk gewoon dat die gedachte heeft. Het heeft geen zin om hiermee verder te gaan, maar ik begreep Marthaler commentaren dat het ook dat het feit dat Arce dat gedaan heeft een rol heeft gespeeld in de overwegingen van het kabinet om die fijne symbolische opvoering nu te doen. Ja, die natuurlijk vooral wordt gedaan om diegenen die nog een na zij zelf hopen nog een lange en voorspoedige carrière gaan maken om die feiten uit de wind te houden.

[00:26:23]

Wel doodzonde voor de capaciteiten die Asher Adium van links tot rechts en een bekwaam parlementslid en. En je had ongetwijfeld toch een aardige politieke toekomst voor zich. Maar dat is door deze. Dat is het probleem. Als je dit soort van functies ambieert, dan ambieer je ook of Ambani krijgt de verantwoordelijkheid kraagje daarbij. Wij zitten hier fijn te praten. Wij kunnen van alles en nog wat zeggen, maar de kans dat wij spoedig zullen worden geroepen voor een beroep gaat van Pott Kaasmakers Hernani die ons fel veroordeeld wegens de schandelijke praktijken.

[00:26:59]

Dat was allemaal in een auto zitten en en ja, allerlei allerlei dingen bekritiseren. Terwijl dat ook schandelijk is en dat wij geroyeerd worden als podcast makers. Nee, dat is niet zo. Er is nergens een autoriteit die zich daarmee bezig houdt. Het enige wat mensen kunnen doen is eenstemmige boek tot geweld niet. Dan kan ik in principe precies gerechtelijk vervolgd worden. Ja, maar kijk, ik hoop ons niet op tot geweld. Had ik dat nog even duidelijk zeggen.

[00:27:25]

Maar het siert Asher wel dat hij ook na het kabinet Rutte waar die deel van uitmaakt, heeft gezegd. Ik blijf in de Tweede Kamer, maar ik kan me voorstellen als je denkt dat siert hem en hij was een prima positie. Laat zieke Rutte niet doen. Stel dat de VVD naar de staat daar. Goed voor dus Rutte die hoopt fervent te zitten. En nu al wordt de duimen dat ie natuurlijk met deze symbolische actie namelijk IXA aftreden van het kabinet, dat die uit de problemen is en op de fiets naar de koning.

[00:27:49]

Dat vinden mensen natuurlijk toch. Die zitten thuis te kijken, vinden ze in het buitenland ook al geweldig. Maar niets van ons. Maar Nederlanders vinden dat financien ze niks. Hij is zo gewoon gebleven. En dan krijg krijgen aan. Ja nou ja, heeft hij ook aan ouders. ZAPU is het ook alweer. Ja, jij hebt een mooie Audi, maar hij heeft een oude Saab. Hij wilde hier geen afscheid van nemen. Nou ja, Saab maakt hij niet Wouters meer.

[00:28:10]

Ik ben benieuwd wanneer de dingen uit mekaar gehaald.

[00:28:14]

Ja, daar heeft ie altijd nog.

[00:28:15]

Z'n fiets heeft namelijk wel een mooie fiets, maar dat viel mij ook op. Moeilijk te zeggen soms zo'n foto keer lekker fietsen heeft allemaal de de deur. Echt een echt een beetje een top fiets.

[00:28:26]

Ik denk dat je zo'n over zo'n overheids regeling hebben waarbij de zoon een fiets kunt aanschaffen en een vergoeding voor je fiets.

[00:28:32]

Ik is geen elektrische fiets. Hij trapt zelf ook wel mooi. Maar ja, hij maar. Uhm, wie is nou degene die beide binnen de PvdA het moet doen? Ik hoorde Pluma. Ik hoorde ook. Arib werd genoemd.

[00:28:42]

Haegens Ja, ik heb geen idee. En ik ga me daar ook helemaal niet over uitspreken. Dus ook niet aan mij om dat te bepalen. Hebben ze genoeg capabele mensen klaarstaan die het zouden kunnen? Ja, maar ik hoorde ook hoe heet het dat Duivesteijn en niet Duivesteijn? Kom op. Samson werd genoemd. En dat zou opmerkelijk zijn. We hadden een Ashya Samson en Wouter Bos hebben ook nog geen nee, nee, nee in de landbouwingenieur. De man die in Wageningen woont?

[00:29:12]

Moet je weten. Iedereen begrijpt, hoop ik. Die luistert wat ik bedoel. Maar dit zijn typisch oude oude mannen klachten en kan ik even niet op een naam komen. Help! Die drie lui dat zijn. Nou ja, die Samson en die nee, die man die ik nu niet fysiek even mee.

[00:29:27]

Misschien weet ik het wel, maar ik hebben deze aanwijzingen, zegt minister van Financiën. Uhm. Uhm. Kijk, daar heb je het dan. Ja ja. Bos is ook van financien geweest. Daarvan kunnen we geven beiden opkomen. En aan al over een half uurtje ofzo. Over misschien al over een paar weken.

[00:29:42]

Als je natuurlijk ja, maar minister van Financiën in het kabinet Rutte 2 Rutte 2 belangrijke rollen zat in de euro commissie had een glorieuze rol op het Europese toneel. Jeroen Dijsselbloem? Dijsselbloem? Ja, daar is ie. Sayadi werden ze ook genoemd. Dijsselbloem en Samsom. Nee, die mogen vooral niet hebben, want die zijn verantwoordelijk voor al die ellende in het kabinet Rutte 2. Dus die zou ik zeggen laten die vooral. Mededinger naar de leiding. Dijsselbloem heeft het in Amerika nog geprobeerd als voorzitter van van een groot Amerikaans instituut is niet gehoord.

[00:30:17]

Dat weet ik tenminste, wist ik toen. Hem is een dame geworden. Ik vind niet dat zij onder deze omstandigheden ertoe zouden moeten treden tot de leiding van de PP. Maar waarom niet? Het zijn wel bekende namen. Nee, omdat ze natuurlijk mede verantwoordelijk zijn voor het beleid wat door Rutte 2 gevoerd is. Dus ik zou zeggen als je als je als je als Ashya weg moet vanwege die verantwoordelijkheden dan moet zijn tweeën en zeker ook Samsom met zijn koor nog de juiste verhalen over de Participatiewet in de Kamer.

[00:30:44]

En nee, dat moet nou vooral helemaal niet. Ja, maar ja, wie blijft er dan over? Ik heb geen idee. Frans Timmermans wilde niet begreep. Aboutaleb had ook geen zin. We zullen het zien. Hmm. Nee, ik ga niemand. Ik ga niemand op het paard heffen. Daar voel ik hem. Bouhouche? Nee, maar simpelweg omdat ik ook de interne betaal partij verhoudingen niet genoeg ken. Ik heb al lang besloten dat ik apolitiek verder ga.

[00:31:09]

Ik heb mijn sympathie en daar, maar ik ga apolitiek verder. Maar raakt het je wel nog als je niet zozeer daarover gaat dat ik enorme spijt had van het feit dat ik lijstduwer was geweest in 2012? Ja, maar goed wetende wat de PvdA samen met de VVD in de komende daaropvolgende vijf jaar en bekokstoven.

[00:31:29]

Maar goed, ergens blijft het toch een liefde voor die partij houden.

[00:31:32]

Nou, dat is niet specifiek voor een partij. Mijn liefde gaat uit naar de sociaaldemocratische gedachte vanwege de vrij simpele redenering dat een ware democratie die asociaal is, geen ware democratie kan zijn. Zonder een sociaal verantwoord aspect is een democratie geen democratie. Stel je voor dat je in een situatie als in de Verenigde Staten, waar een minuscule toplaag van van superrijken de lakens uitdeelt en waar een groot deel van de bevolking op gruwelijke wijze verkommert. Dat is toch niet wat je wenst?

[00:32:05]

Amerikaanse democratie is geen echte democratie. Hmm, in sociaal opzicht. Hm.

[00:32:11]

Maar goed, je zit ook met met meerdere partijen in zo'n kabinet. De ene keer win je wat, de andere keer verlies je wat. Dan hadden ze moeten zeggen want hier zijn we het niet mee eens als PvdA. We laten de boel klappen.

[00:32:21]

Dat hadden ze misschien beter kunnen doen. Ja ja.

[00:32:24]

Overigens vind ik dat grappig. Ik heb bv gekeken naar de afgelopen kabinetten de afgelopen zeg 50 jaar. Ongeveer de helft ervan heeft de termijn niet afgemaakt en is dus ook gevallen. Dit is dus twee maanden voor de voltooiing van de termijn. Ik meen dat Kok 2, dat is toch ook een paar maanden voordat de subsidies werden Hapers werden gehouden. En dat was ook een typisch symbolische actie natuurlijk dat tot kok zij aan. Ik kan er nog niet verder mee met die verantwoordelijkheden die stopte toen.

[00:32:53]

Overigens hebben Melson en jammer genoeg heeft Rutte 2e van 5 jaar gezeten. Omdat de formatie zo uit de formatie zo enorm lang duren. En Rutte 1 is ook gevallen door Wilders. Ja, was die gedoogconstructie. Wilders zei ik ga niet akkoord met die omvangrijke bezuinigingen die jullie willen. Ja ja.

[00:33:12]

Overigens hoorde ik Rouvoet zeggen ja. Ze zeggen wel dat er niet zo heel veel veranderd nu ze demissionair zijn. Maar uhm, ze willen op het gebied van korona missionair blijven. Maar grondwet grondwettelijk gezien kan dat niet. Hij heeft groot gelijk in. Maar je kunt toch net doen alsof je dat bent, want zo gaan ze moeten besluiten nemen. Hoe doen ze dat dan? Nou ja, dat is natuurlijk. Je zegt gewoon ja, ze zijn demissionair, maar je moet een aantal besluiten moeten genomen worden.

[00:33:39]

Was misschien niet gelukkig van Rutte om te zeggen dat ze missionair waren ten aanzien van de covert kwesties. En demissionair ten aanzien van alle andere kwesties. Want ik denkt dat die meneer die daar bezwaar tegen had. Want wie was het Rauhut? Lisa Rouvoet? Rouvoet? André Rouvoet? Ja, dat is natuurlijk staatsrechtelijk gelijk heeft als je demissionair ben, maar je volledig demissionair. Je kan niet een klein beetje demissionair zijn. Of op een maliënkolders urgentie. Iets wel een grotendeels symbolische kwestie het eigenlijk is.

[00:34:10]

Ja, maar het feit dat we dus ook kabinetten hebben die gewoon vallen. En dan is het gewoon om welke reden dan ook. Of ze hebben ruzie hebben we bij Balkenende vaker gezien en nu is het om een bepaald onderwerp. Is dat nou een goed punt van onze democratie? Dat dat gebeurt of zeggen nou, dat is eigenlijk een handicap. Zag wel een goed punt dat al gebeurt. Waarom zij voordat ze in Amerika normale kabinetten hadden met een normale minister president verslaan?

[00:34:32]

Dan was Trump toch al lang afgestemd wordt door het Congres? Ja en nee. Ons systeem blijkt hartstikke goed. In dit geval vind ik het trouwens prima het kabinet zijn ontslag heeft aangeboden. Dat ik het voornamelijk zie als symbolische daad, dat is vers 2 en dat verantwoordelijken laat die dus na de verkiezingen gewoon weer zullen terugkeren op het politieke toneel. Dat is vers 3. Maar nee, onze democratie werkt na werk heel behoorlijk. Lang niet zo veel. Hoe denk je zijn dingen aan te verbeteren?

[00:35:02]

Maar in principe werkt het goed dat het die al die kritiek die ik gespuid heb ten aanzien van. De sociale verantwoordelijkheden van onze overheid. Die betreffen inhoudelijke kwesties en daarom waren partijen van mening en met name dominante partij van mening dat de overheid zo klein mogelijk moest zijn. En ik hoop werkelijk, ik hoop van harte dat dat nu afgelopen is. Deze IDY ideologische baan, want dat is niets anders dan een ideologische waan.

[00:35:31]

Wat vind je nog meer? Niet goed werken aan hoe het democratisch geregeld is in Nederland? Los van de punten die je gemaakt hebt.

[00:35:38]

Ik denk dat het OM met name inhoudelijk dat het platten kwesties zijn die niet goed in orde zijn. En ik maak ook bezwaar tegen heb is de eindeloze discussie over het feit dat eigenlijk de democratie in Nederland niet goed werkt en dat we met een districtenstelsel zouden moeten hebben of een gekozen minister president Obama. Andere poppenkast die elders grote problemen veroorzaakt, terwijl wij daar eigenlijk helemaal geen behoefte aan hebben. Ik zwijg nog van het afschuwelijk geklets over het referendum en de schijnheilige positie die D66 daarin neemt.

[00:36:13]

Want die waren natuurlijk ja, die voelden zich natuurlijk ongelukkig dat mevrouw On Green dat die het het raadgevend referendum af moest schrappen. Heel terecht over Oeding. Ook wel waardeloos. Klote beetje. We hebben het oordeel en omdat ze soms zo akelig vonden dat ze dat moesten doen, hebben ze toen voorgesteld dat we dat ze nu voorstander zijn van een raadgevend afvallen. Ik bedoel van een verplicht referendum hé. Hoe heet dat in een beslissend referendum? Dat hebben natuurlijk mijn idee.

[00:36:41]

Mijns inziens zien ze zelf ook wel dat het onzin is, maar ze weet heel goed dat dat een onhaalbare kaart is. Parlementaire secondair back. Je kunt allerlei dingen voorstellen waarvan je wel weet dat het toch niet kan. Ha ja, en dat is in dit geval denk ik het geval. Nee, ik zit nog even te denken over wat wat er nou in Nederland politiek niet? Niet bijster goed functioneert. Nou ja, de opkomst is in Nederland relatief hoog en zorgelijk.

[00:37:08]

Vind ik de lage opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen en bij verkiezingen voor Provinciale Staten. Dan mag je al heel blij zijn. Waterschap van de kiezers op komt halen. Ik vond de verkiezingen voor waterschappen sowieso niet erg verstandig. Daar hebben mensen totaal geen verstand van. Het werd onvoldoende duidelijk gemaakt wat voor alternatieven er waren, of er misschien ook een partij was die zelf de hele tent onder water laten lopen. Ja, schandelijk duur. Al die dijken en zo een god Termonia beginnen.

[00:37:38]

Ja, er komt toch een keertje Latenstein. Kun je beter nu de tent onder water laten lopen? Nee, ik vond dat vond ik niet verstandig, die waterschappen. Dat is een ver van mijn bed show voor veel mensen, denk ik. Je denkt precies. Ik heb bijvoorbeeld hier ook gestemd en ik stem altijd als ik stemmen mag. En waar heb ik toen op gestemd? Ik had geen idee waar die op stemmen. Ik heb gestemd op de waterpartij.

[00:37:59]

Ja, jammer dat er geen jenever op partij was. Maar ik denk de waterpartij, dat moet. In wezen herwint waterschappen water, water uit de kraan. De waterpartij wordt een partij. Ha, kijk je dan nog maar? Nou vraagt. Wie was de leider van de partij? Wat heeft de waterpartij voorgesteld? Nee, ik moet tot mijn schande bekennen dat ik geen idee heb wat de precieze plannen zijn van de waterpartij. Ik vind wel grappig dat als je op die lijsten aan het kijken op die stem lijst staan, altijd ook bij waterpartij staat een hele grappige namen bij bv meneer of mevrouw Otter ofzo of of.

[00:38:31]

Maar volgens mij is er zelfs een boekje wat vol staat met mensen met die wonderlijke namen die nou ja bekend zijn. Voorbeeld wat ik ken is dat de voorzitter van de Nederlandse pilotenvereniging Heeten jarenlang meneer Baksteen wist natuurlijk. Het is fantastisch werkelijkheid, schielands die zelf ook wat dacht. Nou ja, ik. Ik heb nog maar één zending in deze wereld en dat is dat ik voorzitter wil worden van de pilotenvereniging. Over zijn alleraardigste man moet ik er direct bij zeggen.

[00:38:59]

OK, dus, waterschappen. Hele gunstige ervaringen met de heer Baksteen. OK, niet als piloot weet ik niet, want ik mag je weten. Hoewel tegenwoordig de piloot vaak zegt This is your captain speaking hier semester baksteen. Ja, maar dat is ze zeggen nooit wat ze zeggen. Hun naam meestal niet, toch? Nee, dat doen ze niet. Cliché your captain speaking. En vaak spreken ze heel snel. En en ook dan hebben ze ook door ze nog iets over het weer waardoor je dat eigenlijk niet of nauwelijks kunt verstaan.

[00:39:28]

En ik moet je zeggen dat toen ik al eens aan een Atlantische of een vlucht over de Atlantische Oceaan begonnen was ook. En die man vond dat je hier iets is. Hij is zo zat als een thorns. Moeten we daar iets aan doen? Dan moet ik de stewardessen. Mag ik u vragen? Kunt u eens kijken in de cockpit of dalen? Het is. Ik heb het altijd, herinnerde ik van aan. Dit is toch wel heel bijzonder eigenaardig en het weer inderdaad altijd op de eindbestemming.

[00:39:59]

Goed weer is dat niet altijd. Ja, dan heb je gelijk in dat. Ja zelfs dat is Coulembier ofzo. Ze zeggen natuurlijk als het kut weer sorry als het slecht weer is. Scherrens In het natuurlijk niet. Nou, dames en heren, we moeten zo landden op Schiphol, maar daar staat een dwarse wind. Dat is verschrikkelijk. Of wij vanwege de wind hier veilig aan een aanholt kunnen komen? Ik zou het u niet kunnen vertellen. Daar gaan ze niet doen.

[00:40:24]

Nee hoor. Gelijk hebben ze.

[00:40:25]

Het is altijd al de lieden of de en de piloot en de stewardessen. Kijk ook altijd enorm tegen de piloten. Op dat idee heb ik. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet, want ik heb volgens mij al eens een keer het verhaal verteld dat ik ooit in de cockpit ben meegevlogen, maar dat kende ik niet. Nee, nee, niet verteld. Ik ben allang vergeten wie en wat ik heb verteld en op welke plek. En natuurlijk zou kijkers een lijstje moeten maken.

[00:40:48]

Welnu, ik kwam wel eens uit Berlijn, maar het vliegtuig alleen is. Ik zat daar natuurlijk met met met opgetrommelde benen en je weet hoe het is. Om de Boeing 7 3 7 pakken ze dan 110 mensen die ze godswonder dat het kan. Alle Amerikanen aan boord wordt toegestaan dat ze met achterlijke handbagage ook mee mogen vliegen als door. Ik snap onmogelijkheid dat je ook, ook als je ook na een uurtje vliegen. Weet je dat je nog nog 2 weken rond kreupel omdat je met de KLM hebt gevlogen.

[00:41:19]

Het kwam dat zenuwen deze niet zeiden goh, meneer Van Rossem zou het niet leuk vinden om mee te vliegen in de cockpit naar Amsterdam. Dus ik denk sowieso al vanwege mijn zitpositie dacht ik nou dat blijkbaar een geweldige oplossing. En toen zeiden stewardessen ja, dan komt dat. De piloten vinden de slimste mensen een leuk programma waarvan ze daar iets over wilt vertellen. Dus ik denk nou ja, dat kan ik altijd doen, is een Campbells. En als ik naar de cockpit en dan kom je ook in zo'n harnas.

[00:41:45]

En zo kan ik zeggen dat het een erg comfortabele stoel als tros is. Een bankje tussen de twee piloten. En daar hebben we heel gezellig zitten. Couter, want dat en nu komt mijn verhaal eigenlijk dat ja, die piloten, die zitten daar vooral een beetje gezellig te praten met mensen. Over De Slimste Mens was eigenlijk niks te doen. En je realiseert je het? Ik wist natuurlijk wel, maar je realiseert je toch niet hoe gek het is dat ze allemaal de automatische piloot dus eigenlijk.

[00:42:15]

Pas toen de toende contact werd gezocht door de verkeerstoren in Amsterdam en die hapte. Had een bericht ik geloof, we moesten even wachten, want de landingsbanen was iets. Maar ik ben vergeten wat schoongeveegd worden ofzo. En die zijn en dat was wel aardig. Het is zij die die verkeerstoren die zei een getal ik samen zeggen. Want zero székesfehérvár. Nou ja, en en die piloten keken mogen voor een heel klein venstertje een heel klein LCD venstertje en daar draaide die stufi.

[00:42:50]

Hoe anders Hiro Cxvy. En dat hele vliegt zonder dat ze iets gedaan hadden ging dat hele vliegtuig niet waar. Dat ging in een elegante tijdelijke cirkel baan bij Schiphol. En we zijn pas na twee keer zo'n rondje. Prachtig rondje was een. Het was een einde van een zonnige septemberdag, dus het was een schitterend uitzicht. Het heeft mij indertijd enorm. Ik was zeer dankbaar dat ik hier mee mocht vliegen. Was dat dat aanzicht als je daar zou zitten en dat je washok?

[00:43:17]

Met de landing was je ook in de cockpit. Want dan je contactmusic. Zeker? Dat lijkt me dus wel het mooiste zicht als je Galatea. Prachtig weer, een prima uitzicht. Maar al die knopjes die ze daar dan hebben, dat is ongelooflijk. Maar ja, dat doen ze niet veel mee. Is leuk wat je zelf pas werkt. Werk ze er daadwerkelijk gingen landen. Hmm. En dan heb ik begrepen dat dit. Moderne vliegtuigen kunnen zelf ook landen zonder dat de piloot iets doet.

[00:43:44]

OK, maar dan moet je waarschijnlijk wel aan bepaalde knopjes trekken denk ik hoor. Ja, we hebben nogal wat van die rampenfilms waarbij de twee piloten onwel zijn geworden en nu in Indonesië hadden weer op leven en dood in de teugels hangen. Zal ik maar zeggen. Dat dan dus de chef stewardessen plaats in het vliegtuig moet landen is misschien wel interessant. Zouden de stewardessen ook nog les krijgen om in nood ongeveer te weten wat ze moeten doen? Nou, je hoopt van wel, maar er zullen vast mensen luisteren die dat weten.

[00:44:13]

Die daarbij bij KLM vormen dan toch maar voor de volgende week even een Prezi opsturen? Of zou het niet handig zijn dat de vooral kordate stewardessen een korte cursus krijgen? Wat te doen? Exact, als de beide piloten onwel worden. Maar ik vind wel leuk om te horen dat die piloten dus gewoon lekker zitten. Kletsen naar de sociale dienst is hartstikke gezellig. Ja kan niet anders. Ze moesten wel hard werken, want ik meen dat de co-piloot die momenteel al naar Manchester neemt s avonds nog naar mensenschuw op en neer.

[00:44:40]

Maar dat is natuurlijk gewoon te lullen aan boord. Er moest alleen even een ander vliegtuig.

[00:44:44]

Feit is natuurlijk dat die automatische piloot enorm veel werk doet. Ik heb ook begrepen. Ik moet hier niet teveel op verder borduren, want ik wil ook niet de indruk wekken dat ik ook ter zake van het vliegverkeer ergens deskundig ben. Maar ik heb wel eens gelezen dat 80 procent van alle vliegtuigen, ongelukken, pilots er is. Heb je nooit gekeken naar de eerste infokrant? In een nacht worden wordt een programma. Uitgezonden over vliegtuigongelukken. En je ziet en gebeurt er een ongeluk en dan gaan ze helemaal uitpluizen hoe dat nou eigenlijk heeft kunnen gebeuren.

[00:45:15]

Op Discovery zenders. Ja, ja, ja, dat vind ik altijd wel interessant. Hoogst interessant. Er komt dus ook een heel boeiend als je de volgende week moet vliegen. Ja, dan komt er zo'n vliegtuig of zou zo'n banaan zullen glijbaan komt uit dat ding en dan moet je met z'n allen op een glijbaan. Ja, dat er ook al een paar fameuze gevallen denk ik ook. Piloten die die een heroïsche prestatie hebben geleverd. Ik weet niet of je dat dat toestel wat in een jojo op de Hudson geland is.

[00:45:39]

Dat is het. Dat zie je altijd terug. Gewoon tegen die ganzen. Ja, hoe heette die man toch ook alweer? Dat wordt wel altijd heel spannend gebracht en van je weet hoe het afloopt. Maar toch denk je wel zou het goed komen? Gaat goed gaan ook wel dramatisch door met al die mensen die op die vleugels stonden. Waarna vervolgens opgepikt Zuidzande. Daarna is het toestel toch LOCOG gezonken. En dan te bedenken dat onze koning dus ook af en toe op moet vliegen omdat bevel te houden.

[00:46:02]

Ja ja en ik, ik ben een gefrustreerd vliegen. Ik had wel willen leren vliegen, maar mijn vrouw vond dat geen verstandig idee. En je hebt een bril. Nou, die had ik nog niet toen ik veel wilde leren vliegen. En toen had ik het dan nog niet aan mijn hart. Mijn neus. Nu ben ik fysiek zodanige Rubino dat dat ik nou ja, met een automatische piloot zou nog wel. Maar voor de rest niet veel. OK, we moeten de tijd in de gaten houden, want ik moest half zes.

[00:46:29]

Hoe laat is het? Het is acht voor half zes. Ze hebben nog al het nu afsluit. We gaan het mee doen. Even kijken. Ik heb nog even een vreemde vraagje kunnen doen. Kunnen nog geen vragen doen over hoe is het in Amerika? De impeachment is gestart. En euh ja, ik. Ze hebben een week de tijd nog om het allemaal te realiseren. Nou nee hoor. Ik begrijp dat in principe de impeachment ook na zijn aftreden kon worden voortgezet.

[00:46:51]

Dan kan het doorgaan omdat precies op constitutionele Merckaert zit die je mij niet verraden als je geen president meer is die geen president meer dus dan wordt afgezet als ex-president. Ja, en omdat die afzetting zou ook tot gevolg kunnen hebben. Feit dat daar nog een extra stemming voor nodig is. Dat hij niet langer toegelaten wordt tot federale ambten omdat die zodanig misbruik heeft gemaakt van zijn federale ambt en krijgt hij dan ook niet met dat pensioen.

[00:47:17]

Dat president een pensioen, dat weet dat ze heel interessante vragen hebben, nog niet aan gedacht. En ik heb ook nergens gelezen hoe het zat. Want welke welke privileges heeft een oud president? Nou, volgens mij niks bijzonders eerlijk gezegd. Dat pensioen hebben ze dan. Ze hebben een pensioen. Dat is ook vrij. Pas volstromen weet ik nog wel. Had geen pensioen en het was de eerste Louk die die waarbij men tot de dag van Jezus. Je moet iemand toch een pensioen geven?

[00:47:43]

Ja dan en wij hebben. Hij moet dat. Roemer was niet rijk van zichzelf. Kijk, heel veel. Kijk, nu is een persoon nauwelijks noodzakelijk omdat de president hoeft te lezen met maar te verkopen bij een multimiljonair. En ja, Trump heeft het ook niet zo verschrikkelijk nodig Bill. Hoewel we gelezen hebben dat Deutsche Bank. Hij heeft gezegd dat ze niks met hem te maken willen hebben en Deutsche Bank krijgt wel 300 miljoen van hem of iets in die geest.

[00:48:08]

Schijnt wel dat die financieel wel eens in de problemen zou kunnen bedenken. Weer iets denk ik, maar de president verdient niet zoveel. De president verdient 400 duizend dollar. Dat is natuurlijk veel mensen. Heel veel geld. Ja, dat voor veel mensen erbij gehaald. Maar het is natuurlijk gegeven de functie en zo is dat niet zoveel. Maar als je natuurlijk ziet dat iemand als Obama. Als je die ziet wat in contracten die heeft afgesloten voor zijn memoires is inderdaad mooi uitgegeven.

[00:48:36]

En hij zou groot krijgen. Dat is alleen nog maar Deleenheer. Dat komt nog even snel én precies daar komt nog een tweede deel. Ja hoor dan ja daar. Daar word je sowieso miljonair van. Trouwens zijn vrouw idem dito. En ze hebben ook nog uitgebreide om 80 contracten afgesloten met Netflix die ook klopten. Tientallen miljoenen gaan nou, tegenwoordig kun je gewoon je roem verkopen. Ze even kijken wie we hier heb. Ik weet niet wat dit voor vraag is, maar we gaan ze even luisteren.

[00:49:02]

Moment van het huidige. Ja, ik moet bekennen dat ik het. Ik moet bekennen dat ik het huidige verkiezingsprogramma, dat ik dat nog niet heb gelezen tot mijn schande. Maar dat komt ook een beetje omdat ik afstand heb gedaan. Een gecreerd ten opzichte van de zeg maar de praktische deelname of het praktisch engagement in de politiek. Maar ik geef toe, dit is een lelijke omissie, dus ik moet het nog lezen. En klopt het dat je nog steeds lid bent?

[00:49:39]

Ik ben wel lid. Ja, ik vind alle men alle fatsoenlijke mensen die serieuze belangstelling voor de politiek moeten lid zijn van een politieke hpss. Maar je blijft dus ook lid ondanks alles wat er gebeurd is, waar we net over hadden. Ja ja zeker. Kippenras toch? En kijk, ook een partij kan niet altijd doen wat jij vindt dat de partij moet doen. Nee, ik ben daar wel tegen wat ze gedaan hebben. Maar nogmaals, tja, daar zit natuurlijk een en een hoop ruimte in.

[00:50:06]

Ook hebben we nog één vraag en die komt. Uit Den Haag schuilplaats is geweest van de Amerikaanse economie sport. Wat is de invloed geweest op de scouts?

[00:50:42]

Ik moet zeggen dat ik dat niet precies weet, maar daar heeft de Sovjet-Unie volgens mij heel weinig last van gehad en lijkt de Sovjet-Unie wellicht zelfs wel profijt van gehad. Ik meen dat er vanaf 34 in ieder geval vrij intensieve handelscontacten waren tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Daar zijn tal van voorbeelden. Natuurlijk dat maar euh, apparatuur met name geavanceerde machines voor de natuurlijk door de Sovjet industrie opgezet moest worden. Die zijn allemaal uit de Verenigde Staten gekomen. Ik meen bijvoorbeeld dat alle machines die in die grote tank fabriek in Charkov werden gebruikt en werd automatisch gelast kon al in de jaren dertig.

[00:51:26]

En die automatische wasmachines, die kwamen uit de Verenigde Staten. En ik weet dat de Fordfabrieken. Ik weet niet precies wanneer dat gebeurt is. Die hebben een complete tractor fabriek verkocht aan de Sovjet-Unie, wat nogal een rijk komisch verhaal is. Want toen was die complete tractor fabriek, die stond er maar eigenlijk. Whiz is niet precies hoe je een complete tractor fabriek ook moest runnen. Oh ja, en dat was wel een probleem in die zin dat ze in feite Russen hebben aangetrokken die almaar meer Qara emigreert waren geloof ik om in feite daar de zaken.

[00:52:03]

Het is een heel komisch verhaal de stage een sigaretje te roken. Ze hebben geen flauw idee hoe ze de boel op gang moeten brengen terwijl het volk. Ik weet niet of het precies zo gegaan is, maar het is wel vrij komisch. Ik sluit die nog iets anders bij aan de de. Het hypermoderne machinepark van de nieuwe fabriek die de Duitsers voor de Volkswagen gebouwd hebben in de late jaren deppen, kwam compleet uit de Verenigde Staten. Dat is dokter Ferdinand Porsche.

[00:52:29]

In de Verenigde Staten gaan kopen. Hij kocht toen ook trouwens een Piccardt en het was indertijd een grote, dure Amerikaanse auto. Het merk is failliet gegaan tenslotte. En toen had ie een Porsche rekenen altijd uit wat een auto per kilo kostte. En tot zijn enorme schrik ontdekte hij dat die Piccardt van hem dat ie per kilo minder kostte dan een Volkswagen. Wat ie ontworpen had. En dat zie je aan A dat de Amerikanen relatief goedkope grondstoffen gebruikten, maar b.

[00:52:59]

Hoeveel verder ze waren in het in het blauw zij efficiënt op grote schaal produceren van complexe goederen dan dan toen de Duitsers. Ja, dat is nu natuurlijk helemaal niet meer zo. Maar de Amerikanen hebben toch zeker tot in de jaren 60 70 een voorsprong gehad op het punt van massa fabricage van complexe, goede vermolmde. We weten dat er dus van allerlei vragen binnenkomen dat mensen je een grote kennis toedichten.

[00:53:26]

Nou, in dit geval is dat deels terecht natuurlijk. Ja ja, in dit geval wel. Dat is zwaar. Maar er worden ook vragen gesteld over een model, spoorbanen en over ja. Ik moet zeggen dat ik ook nog iets over kunnen zeggen. Maar er zijn wel dingen waar ik weinig van afweet. Dus. Dus als nou iemand zou vragen hoe je precies in ballet op de muziek van Het Zwanenmeer moet uitvoeren, dan moet ik toch zeggen dat ik het antwoord schuldig moet blijven?

[00:53:51]

Ja.